• संपर्क    
  • ई-मेल

प्रतिनिधी


परीक्षा फॉर्म व पुस्तके मिळण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी
अ . क्र तालुका प्रतिनिधींचे नाव मोबाइल नंबर ई -मेल
1 अहमदनगर डॉ. दत्त पोंदे ( संचालक )
सीनर्जी सायन्स अकॅडमी
सावेडी
9970970888 [email protected]
2 नाशिक अनिल चव्हाण ९८८१००७१२३ [email protected]
3 नांदेड राजेंद्र बंदखडके ९८२२२५५०६४ [email protected]
3 बीड गणेश मोरे ९८५०७०१२३५ [email protected]
4 आष्टी सचिन काळे ८६००२७१४१३
5 शिरूर( पुणे ) सौ .जाधव एम . एल . ७७७५८०९७४५६
6 संगमनेर, अकोले प्रा. तुपविहीरे. एस. व्ही. ७५८८०९३८३५ [email protected]
7 कर्जत श्री. घोडके सर
श्री. खंडागळे सर
९९२२२२७१२४
९९६०३४६०१८
[email protected]
8 नेवासा श्री. शेरे सर
श्री. सोनावणे सर
९९२१८५७३५९
९५५२९०९२०६७०
[email protected]
9 श्रीरामपूर श्री. रकटे सर
श्री. बारहाते सर
९४२२२३०५३७
९८३४७२४१२७/td>
[email protected]
10 राहता / कोपरगाव / धुळे / बुलढाणाव श्री. गव्हाणे सर ९९२१२२३०४४ [email protected]
11 पाथर्डी श्री. भडके सर ९४२१३५०२५९ [email protected]
12 शेवगाव श्री. पानगव्हाणे सर ९६६५३११५०० [email protected]
13 राहुरी श्री. डोंगरे सर ८८८८१८४८१५ [email protected]
14 जामखेड श्री. गाडे सर ९५६१८८५७१५ [email protected]
15 पारनेर सौ. जाधव एम. एल. ०२४१२३२८१८० [email protected]
16 श्रीगोंदा श्री. शिर्के सर ९४२०६४७८५० [email protected]